Company Logo

Administrace

Zedník

Délka studia:3 roky

Forma studia:denní

Ukončení studia:závěrečná zkouška

Certifikáty: výuční list, závěrečné vysvědčení

Uplatnění na trhu práce:velmi dobré

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.

Odborný profil absolventa:

Po ukončení přípravy v učebním oboru zedník a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky má absolvent základní znalosti o používaných materiálech a technologiích. Umí samostatně vyzdívat zdivo z různých materiálů, osazovat stavební prefabrikáty, provádět vnitřní a vnější omítky, jednoduché izolatérské, betonářské, železářské, kladečské a obkladačské práce. Osazuje výrobky přidružené stavební výroby, ovládá dokončovací práce na stavbách. Ovládá základní práce při opravách a rekonstrukcích budov, suchých montážích stavebních konstrukcí a zateplování staveb.

Absolvent učebního oboru dovede


- číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci staveb,
- zhotovit jednoduché technické náčrty a skicy,

- převzít materiál určený k vykonání práce,

- připravovat a používat potřebné nářadí a udržovat je,

- rozměřit, správně založit a osadit stavební konstrukce,

- volit správný technologický postup a organizaci práce,

- postavit a demontovat lehké lešení, které nevyžaduje speciální školení podle platných bezpečnostních předpisů,¨

- připravit si a případně upravit pracoviště,

- dopravit materiál a připravit jej před jeho zpracováním,

- hospodárně využívat energii a svěřené materiální hodnoty,

- používat materiálové a výkonové normy,

- sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce,

- přispívat k tvorbě a ochraně životního prostředí,

- dodržovat zásady a předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví, hygieny práce, protipožární ochrany a zacházet s protipožárním zařízením,

- vést písemnou dokumentaci související s prováděnými pracemi.


Absolvent je schopen posuzovat vlivy své výrobní činnosti na životní prostředí. Dále zná zásady civilní ochrany a odborných činností při záchranných a vyprošťovacích pracích.


Příprava v oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen uplatňovat získanou odbornou kvalifikaci při samostatné činnosti ve stavebnictví.

 

Motivační program

Podniková stipendia

Naši partneři
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.