Company Logo

Administrace

Zámečník

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Ukončení studia: závěrečná zkouška

Certifikáty: výuční list, závěrečné vysvědčení, osvědčení o absolvování kursu svařování

Partneři při výuce odborného výcviku: STROS Sedlčany, KDS Sedlčany, Balínek TRADE, MB Komplex, KOVOTHERM Sedlčany, KOWAT Kosova Hora, IMF Sedlčany, ELKO Kosova Hora, KOVOS Sedlčany, KAVALIER Votice

Uplatnění na trhu práce: velmi dobré

V současné době je ze strany podniků a podnikatelů ve strojírenství mimořádný zájem o absolventy strojírensky zaměřených učebních oborů

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.

Odborný profil absolventa:

Absolvent umí

-      číst technickou dokumentaci, pořídit náčrt součásti a ručním obráběním zhotovit, popř. po strojním obrábění dohotovit strojní součásti střední složitosti,podle předepsaného technologického postupu připravit materiál, proměřit polotovar, rozměřit a orýsovat pracovní předmět,-      správně upínat běžnými upínacími prostředky polotovary a součásti jednoduchých tvarů,

-      vrtat na vrtačkách a na konvenčních univerzálních hrotových soustruzích a konzolových frézkách obrábět tvarově jednoduché povrchy součástí běžných rozměrů a hmotností, z materiálů běžných tříd obrobitelnosti, v nejběžněji dosažitelných přesnostech,

-      připravovat jednotlivé části svarků ke svařování, sestavovat je do celků a zajistit jejich správnou polohu pro svařování (pevným upnutím či stehováním), popř. umí některou ze základních technologií svařování svařovat bez zvláštních nároků na kvalitu,

-      zhotovovat stavební konstrukce (např. kovová schodiště) a kovové výplně otvorů, kontrolovat jejich funkci a měřit jejich parametry, popř. spolupracovat na jejich instalaci a předání uživateli,-      sestavovat a montovat rozebíratelná i nerozebíratelná spojení strojních součástí, oživovat stroje a zařízení, jejich (kinematické a tekutinové) mechanizmy, agregáty a celky, kontrolovat jejich funkci a měřit jejich parametry, popř. spolupracovat na jejich instalaci a předání uživateli,

-      při všech činnostech provádět kontrolu výsledků práce měřením běžnými i speciálními měřidly, vizuální kontrolu (deformace, vady materiálu, jakost povrchu) všech druhů spojů, součástí a smontovaných celků, provádět funkční zkoušky, a závady odstraňovat,-      diagnostikovat běžněji se vyskytující mechanické závady strojů a zařízení, stanovit jejich možnou příčinu, navrhnout na základě znalosti konstrukce a funkce stroje (popř. s využitím servisní dokumentace) způsob a postup jejich odstranění,

-      demontovat konstrukční celek stroje či zařízení, proměřit důležité prvky demontovaného celku a posoudit nutnost náhrady nebo opravy opotřebené části, závadu odstranit, provést příslušnou funkční zkoušku a předat zařízení uživateli,

-      ke zvýšení produktivity práce samostatně zvolit, připravit a používat nejrůznější druhy mechanizovaného ručního nářadí, univerzální i jednoúčelové nástroje, nářadí, montážní přípravky a pomůcky, stroje a zařízení a pod,-      pro prováděné práce připravit pracoviště, zvolit a používat manipulační, zdvihací a jiné pomocné zařízení a prostředky, usnadňující, popř. umožňující montáž,

-      posoudit velikost nákladů při volbě způsobů provedení opravy stroje a zařízení a rozhodnout o renovaci, nebo potřebě nové součásti, veškerou svoji činnost posuzovat z hlediska vynaložených nákladů,

-      při prováděných pracích dodržovat bezpečnost práce a používat předepsané ochranné pomůcky. Po příslušné praxi absolvent učebního oboru zámečník umí:-      číst složitější technickou dokumentaci (technické výkresy celků),

-      zhotovit složitější součástky strojů a zařízení na vyšší technické úrovni s kvalitnější povrchovou úpravou,

-      provádět náročnější údržby a opravy strojů a zařízení,

-      zhotovit složitější prvky ocelových konstrukcí a tekutinových rozvodů,

-      využívat dokonalejší diagnostické zařízení a orientovat se v jeho výstupech.

 

Motivační program

Podniková stipendia

Naši partneři
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.